METALINIU REZERVUARŲ SR SAUGYKLŲ MONTAVIMAS

konstrukcija is metaloRezervuarai ir dujų saugyklos priskiriamos prie lakštinių konstruk­cijų su stipriomis, tankiomis sandūromis. Pagal savo formą rezervua­rai gali būti įvairių tipų (cilindriniai, rutulio, lašo pavidalo jr kt.).
Skysčiams laikyti naudojami cilindriniai nuo 100 iki 10 000 m3 talpos-rezervuarai. Didesnės talpos (iki 100 000 m3)rezervuarai projektuo­jami  lašo formos.

Cilindrinės formos rezervuarai (cisternos) gaminami fabrikuose ir į statybos vietą pristatomi pilnai surinkti arba iš dviejų dalių. Jų montavimas paprastas. Atvežtas rezervuaras pastatomas ant jiems paruoštų pamatų. Pamatai įrengiami ant smėlio pagrindo, kurio skersmuo turi būti 1,4 m didesnis kaip rezervuaro. Be to, pagrindas įrengiamas su nuolydžiu 1 : 1,5 ir pakeliamas 0,4—0,5 m virš žemės paviršiaus. Vandens nuotakis išgrindžiamas akmenimis.

Vertikalūs cilindriniai rezervuarai susideda iš dugno, korpuso ir stogo. Rezervuaro dugnas daromas iš 4—6 mm storio me­talinių lakštų. Ant smėlio pagrindo įrengus specialų izoliacinį sluoksnį, klojamas rezervuaro dugnas. Prieš suvirinant dugno metali­nius lakštus, paruošiama rezervuaro korpuso apatinė juosta ir tureklai. Jos ver­tikalios siūlės suvirinamos. Paruošta juosta privirinama prie dugno. Metaliniai lakštai keliami ir statomi į projektinę padėtį mobiliu kra­nu. Montuotojai dirba ant pastolių, pritvirtintų prie inventorinių gem­bių. Pastolių gembės užkabinamos už kilpų, pritvirtintų prie rezer­vuaro korpuso. Gali būti naudojami ir perkeliamieji montavimo lop­šiai, kurių vienas yra rezervuaro išorėje, o antras — jo viduje.

Pastačius trečiąją juostą, iš antros juostos išimamas vienas lakš­tas ir per šią angą į rezervuaro vidų transportuojamos reikalingos medžiagos, konstrukcijos ir kt. Prieš montuojant ketvirtą juostą, re­zervuaras laikinai sutvirtinamas atotampomis, išdėstytomis tolygiai pagal viso cilindro kontūrą. Šias atotampas leidžiama nuimti, pilnai surinkus ir sutvirtinus visus rezervuaro korpuso elementus. Korpuso elementai tarp savęs sujungiami, suvirinant elektra. Kiekvienos juos­tos vertikalios siūlės suvirinamos, galutinai sutvirtinus apatinę juos­tą, o kiekviena horizontali siūlė tarp juostų suvirinama, sutvirtinus abiejų juostų vertikalias siūles.

Rezervuaro montavimo darbai vykdomi šia tvarka:

  • pastačius pirmąją juostą, įrengiami pastoliai;
  • pastatoma ir sutvirtinama antra juosta;
  • iš rezervuaro išorės suvirinamos pirmos   juostos   vertikalios siūlės;
  • pastačius pastolius, sumontuojama trečioji juosta;
  • statomi išoriniai pastoliai ir suvirinamos antros juostos verti­kalios siūlės;
  • iš rezervuaro vidinės pusės suvirinama horizontali siūlė tarp pirmosios ir antrosios juostų;

7)   ta pati horizontali siūlė suvirinama iš rezervuaro išorinės pu­
sės;

  • vidaus pastoliai „nuo pirmosios juostos perkeliami ir pritvirti­nami prie trečiosios juostos ir sumontuojama ketvirtoji juosta;
  • prie trečiosios juostos pritvirtinami išoriniai pastoliai ir mon­tavimo darbų eilė kartojama kaip ir montuojant apatines juostas.

Rezervuaro denginys dažniausiai susideda iš santvarų, ant kurių dedami ilginiai arba sijos, o ant pastarųjų klojami denginio lakštai.

Pirmosios dvi santvaros statomos simetriškai viena prieš kitą, o se­kančios dvi — statmenai pastatytoms. Rezervuaro centre santvaros atremiamos ant specialiai įrengto ir pritvirtinto prie montavimo stie­bo žiedo, o apatiniai santvarų galai atremiami į atraminius stat­ramsčius.

Cilindrinius rezervuarus galima įrengti išvyniojimo metodu. Šio metodo privalumai: apie 80% siūlių suvirinama gamyklose, dėl to 7 kartus sumažėja montuojamų elementų skaičius, apie 4 kartus sumažėja darbo sąnaudos ir statybos trukmė.

Rezervuaro metalinis korpusas surenkamas gamyklos specialiuose stenduose, po to suvirinto korpuso lakštų juosta susukama į ruloną. 1 statybos aikštelę jie pristatomi transporto priemonėmis, dažniau­siai traukiniais ir traktoriais su priekabomis.

Rulonas į vertikalią padėtį pastatomas taip, kaip parodyta. Padedama medinė atrama  ant kurios padėto rulono galas.